KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.     TARAFLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi aşağıda tanımlanan Siteye üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı ile Oyunmar arasında akdedilmiştir. Bu siteye girmeniz veya site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.     TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Oyunmar Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve Oyunmar Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Oyunmar’a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren site sayfaları.

Oyunmar Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Oyunmar’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı’ya ait olan facebook, twitter veya Instagram hesaplarından en az biri üzerinden erişilen Kullanıcıya özel site sayfasını,

Oyunmar Veritabanı: Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Oyunmar’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için Oyunmar tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Site içerisinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Oyunmar tarafından ortaya konulan siteler.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Sitede yer alacak ilanlar.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: Oyunmar tarafından kullanıma sunulan “Oyunmar” isimli sitesine üye olan ve/veya herhangi bir şekilde site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya siteya erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Site: Oyunmar isimli site.

Puan: Satıcı’nın, referans yolu ile Siteye kazandıracağı her yeni bir bağımsız Satıcı’nın Oyunmar aracılığı ile gerçekleştireceği satış işlem tutarının Oyunmar tarafından belirlenecek bir oranının, referans olan Satıcı’nın kullanımına sunulacak puan.

Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

3.     SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin Oyunmar tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.     ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

 • Siteye üye olma işlemi  site tarafından yönlendirilecek Kullanıcı’ya ait facebook, twitter, instagram veya Oyunmar tarafından entegrasyonu sağlanacak diğer sosyal medya sitelerından en az birine Kullanıcı tarafından giriş yapılması ve Oyunmar tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.
 • Siteye tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, Oyunmar’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Oyunmar tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi Oyunmar tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.
 • Oyunmar, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları Oyunmar’ın münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.
 • Oyunmar, Site içerisinde ortaya konulan siteler üzerinde Kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. Oyunmar tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Oyunmar tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

5.     HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri
  • Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Sitenin farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe  site üzerinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin Oyunmar tarafından ifa edilmeyeceğini ve Oyunmar’ın satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.
  • Kullanıcı, Oyunmar’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Oyunmar’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Site üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca Oyunmar’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin Oyunmar’a bildirilmesi halinde Oyunmar Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.
  • Kullanıcıların, Oyunmar tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Oyunmar Üyelik Hesabına girişte kullandıkları sosyal medya kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, Oyunmar’ın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
  • Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Oyunmar, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. Oyunmar aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  • Kullanıcılar, Oyunmar’ın yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  • Oyunmar’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Oyunmar’ın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Oyunmar ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Oyunmar, Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  • Oyunmar, Site üzerinde yer alan ilanlar ve Oyunmar Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Oyunmar Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların sistem gereği izin verilmeyen başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Oyunmar üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Oyunmar tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen Oyunmar Veri tabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Oyunmar’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  • Oyunmar Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Oyunmar’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
  • Sitede Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Oyunmar’ın, Oyunmar çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Oyunmar Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
  • Kullanıcı Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Oyunmar’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, Oyunmar’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Oyunmar ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcıların Oyunmar’ın yazılı izni dışında, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.
 • Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
  • Satıcı, Oyunmar platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken Oyunmar iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri (Kullanıcı) memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;
 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,
 • Site üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,
 • Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,
 • Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz sitelerı aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde  araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Oyunmar'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,
 • Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
 • Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,
 • İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Oyunmar tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,
 • Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,
 • Site üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile Oyunmar aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında kazandığı Puan’ı herhangi bir süre sınırlaması olmadan Site üzerinden gerçekleştireceği satın alma işlemlerinde kullanma veya tüm harç, masraf ve vergileri tarafına ait olmak üzere Satıcı’nın Oyunmar Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Satıcı, Puan kazandığı işleme ilişkin iade, chargeback (ters ibraz) talebi veya şüpheli işlem tespiti yapılması halinde ilgili işlemden kazanmış olduğu Puan’ı ve/veya Satıcı talebine bağlı banka hesabına aktarılan karşılığı tutarı Oyunmar’a derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Oyunmar, bu bağlamda doğacak alacağını Satıcı’nın Oyunmar nezdindeki alacaklarından mahsup etme ve Puan’ı bekletme hakkına sahiptir.
 • Satıcı, Siteye referans olarak kazandırdığı yeni Satıcı ile arasında hiçbir organik bağ olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın, referans yolu ile Siteye kazandıracağı yeni Satıcı’nın, kendisi ile herhangi bir organik bağı olduğunun tespiti halinde Oyunmar’ın, Satıcı’nın kazandığı tüm Puanları veya karşılığı tutarı avans faizi ile birlikte talep etme ve işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Oyunmar, bu bağlamda doğacak alacağını Satıcı’nın Oyunmar nezdindeki alacaklarından mahsup etme hakkına sahiptir.
  • Oyunmar’ın Hak ve Yükümlülükleri
   • Oyunmar işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Oyunmar Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Oyunmar herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.
   • Oyunmar, Sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Site Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Oyunmar bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Oyunmar’ın talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Oyunmar tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Oyunmar tarafından yapabilir. Oyunmar tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
   • Site üzerinden, Oyunmar’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Oyunmar tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, uygulamalar, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında Oyunmar’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanında işbu sözleşme kapsamında satılan ürün ikinci el bir ürün olup bu niteliği tüm taraflarca açıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir.
   • Oyunmar, Sitede yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.
   • Oyunmar, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Oyunmar bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
   • Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında Oyunmar’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

6.     Oyunmar HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 • Oyunmar Genel Hizmet Çerçevesi

Oyunmar tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının Oyunmar Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Site üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Site dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Site üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir.

 • Oyunmar İlan Hizmetleri
  • Kullanıcı, Oyunmar Üyelik Hesabı üzerinden Oyunmar tarafından belirlenen İlan Programlarına göre Oyunmar Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve Oyunmar Veritabanı’na yükleyecektir.
  • Oyunmar, İlan Programlarını Oyunmar Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Kullanıcının seçimine sunmayı ve ilgili ilan programına göre Oyunmar Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kullanıcının ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Oyunmar, Sitede yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Sitede yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Oyunmar bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini Oyunmar’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Oyunmar, Kullanıcının ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve Oyunmar ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Kullanıcı, bu konuda Oyunmar’a yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.
  • Kullanıcı, Oyunmar Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere Oyunmar Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Oyunmar Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Sitede yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Sitenin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Sitede yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Sitede yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Kullanıcılar için Oyunmar, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
  • Kullanıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla Oyunmar Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Siteye girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla Oyunmar Üyelik Hesabı açtığının, Oyunmar tarafından tespit edilmesi halinde, Oyunmar’ın, bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.
  • Güvenli hesap, Kullanıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla Oyunmar tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan aracılık hizmeti kapsamında Kullanıcının ödeme yapması ile başlayan, satışa konu ürünün Kullanıcıya ulaşması ile devam eden, ürünün sevkiyatını takip eden 72 (yetmiş iki) saat içerisinde Kullanıcı tarafından verilen son onay ve ürün bedelinin Satıcının hesabına gönderilmesi ile tamamlanan süreci ifade etmektedir. Söz konusu süre, Satıcının 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 3(1)i maddesi kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla mal sunan kişi pozisyonunda olmaması halinde geçerli olacaktır. Ürün satım işleminin temelini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan Oyunmar, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve Satıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla “Güvenli Ödeme Döngüsü”nü sağlamaktadır. Oyunmar güvenli hesap ile ürünün Kullanıcıya ulaştırılması karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; veya bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı Kullanıcıları korumayı amaçlamaktadır.
 • İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri
  • Kullanıcı, Sitede ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Site alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Site üzerinden Oyunmar tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, Site üzerinden Oyunmar Sitenina ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürünü satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.
  • Satıcı, Güvenli Ödeme Döngüsü tamamlanan her işlem için Oyunmar’a aldığı hizmet karşılığında brüt ürün bedelinin (Oyunmar’ın vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %10’unu Oyunmar hizmet komisyonu olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün bedelinde, Oyunmar hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Ödeme Döngüsü dahili müşteri onayı alınır alınmaz havuz hesaptan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcının Oyunmar Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında Oyunmar tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Satıcının alıcıya fatura kesmesi durumunda teklif çerçevesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. Satıcı mali mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda Oyunmar’ın taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Oyunmar üzerinden satış ve belirtilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, Oyunmar’ın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, Oyunmar’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı,  Site üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, Oyunmar tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin Oyunmar’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini Oyunmar’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, Oyunmar’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir.
  • Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Oyunmar’ın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
  • Satıcı, satıma arz ettiği ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, mevzuat ve/veya Site üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen Sitenin ve Sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Oyunmar’ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
  • Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Sitede beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde yapacağını kabul eder.
  • Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünlerin mevzuat ve/veya Site üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünlerden olmasında, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Oyunmar’a yapılan taleplere karşı Oyunmar’yi her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Satıcı, işbu sözleşme uyarınca satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, Oyunmar tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Kullanıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Kullanıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Kullanıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, belirtilen süre içerisinde Kullanıcı’nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek ürünü Satıcıya iade edebileceğini ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Oyunmar’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcı tarafından Güvenli Hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcılar, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Sitede duyurulan ve kullanım koşulları Sitenin ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, Oyunmar tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Sitenin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Sitenin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.     İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜNLER

 • Oyunmar tarafından Sitede verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Site üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Bunlar dışında Kullanıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin de satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.
 • Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin Kullanıcı tarafından Sitede satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun Oyunmar tarafından tespit edilmesi halinde Oyunmar ilgili yasaklı ürünün satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün satıma arz eden, ilanını veren Kullanıcının üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
 • Oyunmar gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürünün satışıyla bağlantılı olarak Oyunmar şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Oyunmar’yi hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Oyunmar’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Sitede sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Ürün iadelerinde ödenecek kargo bedelleri hakkında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır: Satışa konu ürünün Alıcı tarafından beğenilmeyip iade edilmesi halinde iadeye konu kargo bedeli Alıcı tarafından ödenecektir. Aynı şekilde ilgili ürünün ilanda belirtilen beden ölçüsünde Alıcı’ya teslim edilmesine rağmen Alıcı’nın beden ölçülerine uygun olmaması nedeniyle iade halinde iade kargo bedeli Alıcı tarafından ödenecektir. Ancak ürünün ilanda belirtilen özelliklere sahip olmaması veya ayıplı olması nedeniyle iade halinde iade kargo bedelinden Satıcı sorumlu olacaktır. Gönderilen Ürünün teslim alınmaması ve kargo şirketi tarafından Satıcıya iade edilmesi halinde ise gönderim ve iade kargo bedellerinin toplamına 2 (iki) Türk Lirası eklenmek hesaplanan bedel Alıcı’nın güvenli hesaba aktarmış olduğu bedelden mahsup edilir ve kalan bedel Alıcı’ya iade edilir.

8.     KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 • Kullanıcı profili değerlendirme sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Kullanıcıların takdiri ile oluşturulan bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profillerine yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Oyunmar hizmetleri ve Siteyi kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
 • Oyunmar’ın Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, yorumlardan ve üye profillerinde yer alan bilgilerden dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu yorum veya bilginin girişini yapan Kullanıcınındır.
 • Kullanıcı hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Kullanıcıyı kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili Oyunmar’ın oluşan tüm zararını tazmin edeceklerini ve Oyunmar’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.